Nijushiho Bunkai no Tchey

Bunkai creado por sensei Daniel Tchey