15 JUNIO 2013

Villa XI Championship Karate Picanya

SPECIAL TEAMS KATA

Final Sochin bunkai OKAMI & Kururunfa bunkai KARATE ALBORAYA
Gankaku bunkai OKAMI Bunkai KARATE PICANT
Heian Godan bunkai KARATE PICANYA Gojushiho sho KARATE PICANYA
Jion KARATE PICANYA

Classification 1

 

Classification 2

Recomendado

Visita la zona Articulos